وبلاگ اطلاع رسانی
انجمن‌صنفی‌آموزشگاه‌های‌فنی و‌حرفه‌ای‌شهرستانهای رفسنجان و انار
نويسندگان
امکانات وب
قابل توجه کلیه مربیان آموزشگاهها

با سلام

بنا بر اعلام سایت مرکز تربیت مربی کرج، ثبت نام در دوره‌های این مرکز برای سه ماهه اول سال 94 از تاریخ 93/12/10 آغاز و تا 93/12/20 ادامه دارد. برای ثبت نام به اینجا مراچعه کنید.

انجمن صنفی آموزشگاهها

چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳    ساعت 17:20    نویسنده: میرزایی

قابل توجه مدیران محترم آموزشگاههای استان کرمان

متقاضیان واجد شرایط طبق دستورالعمل ذیل میتوانند تقاضاهای خود را جهت دریافت وام تا تاریخ 93/12/25به اداره کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کرمان ودر شهرستانها به مرکز فنی و حرفه ای شهرستان تحویل نمایند .

     دستور العمل اجرايي پرداخت تسهيلات به آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد

به منظور توسعه و گسترش فعاليت ها و ارتقاء كيفي خدمات در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد تابعه سازمان و كمك به اجراي بند "ز" ماده 21 برنامه پنجم توسعه مبني بر رتبهبندی مراکز آموزشهای فنی و حرفهای رسمی و غیررسمی بر اساس شاخصهای مدیریت اجرائی، فرآیند یاددهی ـ یادگـیری، نیروی انسانی، تحقـیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران و با عنايت به قرارداد  عامليت اعطاي تسهيلات تلفيقي از محل اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري بودجه سال 1393 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به شماره 2260/د/270000/22 مورخ 21/11/1393 بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و بانك توسعه تعاون ، بدينوسيله دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات به آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد تابعه سازمان به شرح زير ابلاغ مي گردد :

ماده 1 - تسهيلات موضوع قرارداد  براي موارد زير قابل پرداخت مي باشد :

الف) طرح هاي توسعه اي ( انجام تعميرات و نوسازي  فضاي آموزشي و اداري آموزشگاه كه در تملك موسس قرار دارد ) حداكثر 250 ميليون ريال

ب) طرح هاي تكميلي(خريد تجهيزات اعم از تجهيزات آموزشي يا  اداري) حداكثر 250ميليون ريال

ج) اعطاي تسهيلات جهت خريد ساختمان آموزشگاه به منظور تبديل آموزشگاههاي استيجاري به ملكي حداكثر 500 ميليون ريال

ماده 2 - آموزشگاههای آزاد  مشمول دريافت تسهیلات:

1- آموزشگاههاي آزاد كه در طرح رتبه بندي شركت داشته اند و حداقل فرم هاي ارزيابي را تكميل و به همراه مستندات به هيات هاي همگنان ارسال داشته اند.

2-    آموزشگاههاي آزاد كه در سال 1393 از تسهيلات اعطايي سازمان از محل قرارداد سازمان با بانك توسعه تعاون استفاده ننموده اند.

3-  آموزشگاههای آزاد كه در شهرستانها و بخش های محروم مطابق مصوبه ی شماره 76254/ت36095ه‍ـ  مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران  مستقر مي باشند در اولويت دريافت تسهيلات مي باشند.

ماده 3-  ضوابط كلي پرداخت تسهیلات به آموزشگاههای آزاد :

 

1-    براي پرداخت تسهيلات مربوط به خريد فضاي آموزشي ، ساختمان آموزشگاه نباید متعلق به موسس آموزشگاه و يا بستگان درجه يك موسس باشد و موسسینی که مالک ساختمان آموزشگاه باشند مشمول دریافت اين نوع تسهیلات ( تسهيلات نوع "ج" ماده 1 ) نخواهندبود.

تبصره1 : اين نوع آموزشگاهها (آموزشگاههاي ملكي) در صورت واجد شرايط بودن مي توانند از تسهيلات نوع "الف" و "ب" از ماده 1 برخوردار گردند.

تبصره2: موسسین می باید قبل از دریافت تسهیلات جهت خريد مكان آموزشي ، تائیدیه اداره کل آموزش فنی وحرفه ای و اداره اماکن را مبنی بلامانع بودن کاربری آموزشی ملک مورد نظر دریافت نمایند.

تبصره 3 : موسسین آموزشگاههایی که مشمول دریافت تسهیلات جهت خريد مكان آموزشي می شوند بایستی تعهد محضری مبنی بر عدم تغییر کاربری آموزشگاه تا پایان بازپرداخت تسهیلات ارایه نمایند.

2-   تسهيلات جهت طرح هاي توسعه اي (تسهيلات نوع "الف" ماده 1 ) صرفاً به مكان آموزشگاههايي كه در تملك موسس مي باشد پرداخت خواهد شد.

3-   پرداخت تسهيلات جهت طرح هاي تكميلي و خريد تجهيزات آموزشي و اداري (تسهيلات نوع "ب" ماده 1) به كليه آموزشگاهها اعم از استيجاري و ملكي تعلق مي گيرد.

4-       موسسین ایثار گر در اولویت دریافت تسهیلات خواهند بود.

ماده4-  نحوه انتخاب آموزشگاههای آزاد واجد شرايط دريافت تسهيلات توسط اداره كل:

اداره کل ضمن اعلام این دستورالعمل به آموزشگاههای آزاد فعال در سطح استان و پس از بررسی درخواست ها ، امتیازات حاصله از شاخص های پنج گانه زیر(با حداکثر 500 امتیاز ) را محاسبه و نسبت به طرح موضوع در هیات نظارت استان ، تعیین آموزشگاههای منتخب و معرفی به بانک عامل اقدام  می نماید.

1 – درصد تحقق ظرفیت اسمی آموزشگاه:  از تقسیم عملکرد آموزشی بر ظرفیت اسمی آموزشگاه طی حداکثر سه سال اخیر محاسبه می گردد. میزان درصد حاصله از 100 ، ملاک تعیین امتیاز این بخش خواهد بود.

2- درصد قبولی کارآموزان آموزشگاه: از تقسیم قبول شدگان در آزمون بر تعداد شركت كنندگان در آزمون آموزشگاه در طی حداکثر سه سال اخیر محاسبه می گردد. میزان درصد حاصله از 100 ، ملاک تعیین امتیاز این بخش خواهد بود.

3- سابقه تاسیس آموزشگاه : به ازای هر سال سابقه 5 امتیاز و حداکثر 100 امتیاز در نظر گرفته می شود.

4-   عدم کسب امتیاز منفی : در صورت عدم کسب امتیاز منفی، امتیاز 100 درنظر گرفته می شود و در غیر این صورت به ازای هر امتیاز منفی کسب شده،  1 امتیاز از مجموع 100 امتیاز کسر می گردد.

تبصره: مطابق رديف 1 از بند ج دستورالعمل مشوق ها و تخلفات آموزشگاههاي آزاد ، آموزشگاههايي كه بيش از 50 نمره منفي كسب نموده اند مشمول دريافت تسهيلات نمي گردند.

5 – نحوه تعامل آموزشگاه با اداره کل : اداره کل با توجه به نحوه همکاری و تعامل آموزشگاه می تواند حداکثر امتیاز 100 را در این بخش منظور نماید.

چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳    ساعت 17:13    نویسنده: میرزایی

چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳    ساعت 17:8    نویسنده: میرزایی

شرايط نصب گواهینامه ها، تقديرنامه ها و الواح  تقديردر محل آموزشگاه فني وحرفه اي آزاد

 

         به منظور ساماندهي نصب گواهينامه ها،  تقدير نامه ها و الواح  تقدير در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و همچنين جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي برخي از شركت هاي سودجو جهت صدور گواهينامه براي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و عدم تضییع حقوق کار آموزان ، شرايط نصب گواهینامه ,تقدیر نامه و الواح تقدیر که با اخذ نظرات صاحبنظران بخش خصوصي و دولتي تهيه شده است به شرح ذیل تعیین می گردد:

1-نصب گواهينامه ها ٬ تقدير نامه ها والواح تقدير صادر شده توسط مقام هاي دولتي شامل : مسئولين و مديران سه قوه ي مقننه ٬ مجريه و قضاييه در سطح ملي ٬استاني وشهرستاني در زمينه ارايه ي آموزش ٬ در آموزشگاه بلامانع مي باشد.

2- نصب گواهينامه ها ٬ تقدير نامه ها و الواح صادر شده توسط كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد كشور ٬ در آموزشگاه بلامانع مي باشد.

 3- نصب گواهينامه ها ٬ تقدير نامه ها و الواح تقدير از جشنواره كارآفريني ملی ، جشنواره خوارزمی ٬المپیاد ملی مهارت(سطح استانی و کشوری)و شوراي ارزشيابي هنرمندان در آموزشگاه بلامانع است.

4- نصب هرگونه گواهينامه ها ٬ تقديرنامه ها والواح تقدير، خارج از ضوابط فوق در آموزشگاه ممنوع بوده و به متخلفین بر اساس دستورالعمل مشوق ها  30 نمره منفی تعلق خواهد گرفت .

تبصره : نصب هرگونه گواهينامه يا تقدير نامه و ... از شركت هاي خصوصي داخلي و خارجي در آموزشگاه ممنوع مي باشد.

شرايط فوق شامل 4 بند ويك تبصره در تاريخ25/11/1393 به تصويب هيات نظارت مركزي رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.

چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳    ساعت 17:6    نویسنده: میرزایی
قابل توجه سهامداران شرکت همتا

با سلام

بدینوسیله از موسسین آموزشگاههایی که سهامدار شرکت تعاونی همتا بوده و موفق به شرکت در جلسه مجمع عمومی این شرکت در پنجشنبه گذشته در کرمان نشدند، دعوت می‌شود روز چهارشنبه 6 اسفند ساعت 11:30 در دفتر انجمن حضور بهم رسانند.

دستورجلسه شامل ارائه گزارش عملکرد 5 ساله شرکت و نحوه دریافت سود می‌باشد.

انجمن صنفی آموزشگاهها

دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳    ساعت 20:47    نویسنده: میرزایی

جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی همتا روز پنجشنبه 30 بهمن ماه 93 با حضور جمعی از موسسین آموزشگاههای سهامدار این شرکت در محل سالن اجتماعات ولیعصر(عج) واقع در خیابان شهید رجایی کرمان برگزار شد.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، آقای رستمی، ریاست هیات مدیره شرکت به ایراد سخن پرداخته و گزارشی از عملکرد شرکت از ابتدا تاکنون به حضار ارائه داد و دورنمای فعالیت شرکت و همچنین نحوه جدایی از شرکت را توضیح داد.

در ادامه آقای مهندس میرزایی، مدیرعامل شرکت، جزئیات عملکرد شرکت و آمار و ارقام درآمدهای شرکت را به تفضیل بیان نمود. آنگاه چند تن از اعضا سوالات خود را مطرح نمودند که توسط آقایان رستمی و میرزایی پاسخ داده شد.

گفتنی است که شرکت همتای استان کرمان، دومین شرکت همتای کشور است. برای آشنایی با این شرکت اینجا کلیک کنید.

دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳    ساعت 11:32    نویسنده: میرزایی
همکاران گرامی

با سلام و تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب سلامی

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که به مناسبت ایام دهده فجر، کلیه کتابهای تست فنی و حرفه‌ای با 20 درصد تخفیف برای مدیران و مربیان و 10 درصد تخفیف برای کارآموزان در دفتر انجمن عرضه می‌شوند.

انجمن صنفی آموزشگاهها

پنجشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۳    ساعت 11:43    نویسنده: میرزایی
همکاران گرامی 

با سلام

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای شهرستان رفسنجان روز یکشنبه 10 اسفند 93 از ساعت 9 تا 11:30 در محل مجتمع فرهنگی افصح هجری برگزار می‌گردد. بدینوسیله از کلیه اعضا جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می‌آید.

دستور جلسه:

 • گزارش هیات مدیره و بازرس
 • انتخابات بازرس جدید

در ضمن همکارانی که مایل هستند در انتخابات بازرس انجمن کاندید شوند، درخواست کتبی یا الکترونیکی خود را حداکثر تا پایان بهمن ماه به دفتر انجمن ارسال نمایند.

با تقدیم احترام

مهرداد میرزایی

رییس هیات مدیره

چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳    ساعت 18:47    نویسنده: میرزایی
همکاران گرامی و سهامداران محترم شرکت تعاونی همتا

با سلام

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی هدایت مهارتها و توسعه آموزشگاههای استان کرمان (همتا) روز پنجشنبه 30 بهمن 93 از ساعت 9 تا 11:30 در محل تالار اجتماعات حضرت ولیعصر واقع در کرمان - خیابان شهید رجایی بین کوچه یک و سه برگزار می‌گردد.

دستور جلسه شامل ارائه گزارش عملکرد شرکت و نحوه توزیع سود سهام می‌باشد. حضور کلیه سهامداران در این جلسه الزامی بوده و مصوبات مجمع برای همه حاضرین و غایبین لازم الاجرا خواهد بود.

با تقدیم احترام

مهرداد میرزایی

مدیر عامل

چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳    ساعت 17:43    نویسنده: میرزایی

همکاران گرامی

با سلام

با توجه به عقد تفاهمنامه بین اداره کل بهزیستی استان کرمان و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان جهت آموزش مددجویان بهزیستی، به اطلاع می‌رساند که در نظر است تا آموزش 28 نفر از مددجویان بهزیستی توسط آموزشگاههای آزاد رفسنجان صورت پذیرد.

تعداد این کارآموزان با توجه به رشته درخواستی به ترتیب زیر است:

 • رایانه کار ICDL درجه دو     5 نفر
 • آرایش و پیرایش                 9نفر
 • نازکدوز زنانه                    9نفر
 • شیرینی پزی                     4نفر
 • سرمه دوزی                     1 نفر

شهریه کارآموزان به میزان 70درصد شهریه سال 92 توسط اداره بهزیستی از طریق انجمن صنفی پرداخت می‌شود. آموزشگاههایی که عضو انجمن صنفی بوده و با شرایط ذکر شده مایل به شرکت در این طرح هستند درخواست خود را بصورت کتبی یا از طریق ایمیل حداکثر تا ظهر شنبه 18/11/93 به انجمن ارسال نمایند. در صورتی که تعداد آموزشگاههای متقاضی بیش از حد نیاز باشد، مجری یا مجریان از طریق قرعه کشی انتخاب خواهند شد.

انجمن صنفی آموزشگاهها

چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳    ساعت 17:5    نویسنده: میرزایی
با سلام و آرزوي بهروزي و كاميابي همکاران گرامی

باستحضار میرساند : کانون كشوري همچون سنوات گذشته و بر اساس ماموریت ارجاعی از طرف ریاست محترم کانون کشوری باین کمیته در شرف انجام امور نهایی چاپ وتوزیع سررسيد تخصصي و ویژه با کیفیتی نفیس و اطلاعات جامع مربوط به صنف و تشکلهاي مربوطه با مشاركت (شركت توسعه مهارت ايرانيان) میباشد.

از آنجا كه اطلاعات انجمنها و كانون ها در اين سررسيد گرد آوري شده است و امکان درج تبلیغات همکاران نیز بمیزان محدود در ان پیش بینی شده است، لذا از كليه انجمنها و آموزشگاههاي آزاد خواهشمند است كه جهت تهيه و سفارش تعداد سررسید مورد نیاز خود ( که حسب تاکید ریاست کانون با نصف قیمت تمام شده ارایه میگردد) با اقاي امیرقشقايي نماینده این کارگروه و رابط شرکت مزبور با شماره تماس ٠٩١٩١٢٧٨٧٥٧تماس حاصل نمايند.
اخبار تكميلي سايت كانون كشوري به ادرس: Www.irankanon.com

دبير خانه كانون کشوری

سه شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۳    ساعت 9:41    نویسنده: میرزایی

همایش آموزشی

ارتقای کسب و کار در آموزشگاه فنی و حرفه ای

(نوبت دوم)

موضوعات همایش:

1- سلامت شغلی

2- تعریف و تشریح کسب و کار خدماتی ( با تاکید بر خدمات آموزشی )

3- تعریف و تشریح شرایط و الزامات یک کسب و کار

4- شرایط و الزامات سازمانی  یک موسسه آموزشی   

سه‌شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

تالار اجتماعات مجتمع مراکز فنی و حرفه‌ای کرمان (ساختمان سابق اداره کل)

هزینه ثبت نام:

۴۰۰٫۰۰۰ریال برای آموزشگاههای عضو انجمنهای صنفی و ۶۰۰،۰۰۰ریال برای آموزشگاههای غیرعضو

با ارائه مدرک مشترک توسط: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان و کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای استان کرمان

این مدرک معادل ۱۰ ساعت بازآموزی برای تمدید کارتهای مربیگری و مدیریت می‌باشد.

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در سایت کانون استان به نشانی:

KermanMaharat.ir

توضیح: این همایش تکرار همایش بازآموزی در تاریخ 1393/10/17 می‌باشد. در نتیجه همکارانی که در آن همایش شرکت کرده اند، نیازی به شرکت در این همایش ندارند.

یکشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۳    ساعت 11:32    نویسنده: میرزایی

گزارش برگزاری جلسه هم اندیشی روسای کانون های انجمن های صنفی، روسای ادارات موسسات کارآموزی آزاد استانها با معاونت محترم آموزش ،معاونت محترم پژوهش برنامه ریزی و مدیر کل محترم موسسات کارآموزی آزاد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

 


 

با عنایت به شکل گیری هیات مدیره جدید کانون کشوری و به منظور ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر کانون های استانی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، جلسه هم اندیشی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای و همکاری کانون کشوری در محل ستاد سازمان در مورخه 22 دیماه 93 برگزار گردید.

            این جلسه با تلاوتی چند از کلام اله مجید و سرود ملی جمهوری اسلامی و خیر مقدم آقای مهندس ثابت نژاد مدیر کل محترم موسسات کارآموزی آزاد سازمان رسماً آغاز گردید.

            سپس سرکار خانم دکتر نیرومند معاونت محترم آموزش سازمان مطالبی را در ارتباط با تعامل بخش دولتی با بخش خصوصی بیان فرمودند. اهم مطالب ارائه شده توسط ایشان مطابق ذیل است .

-         با همکاری کانون و سازمان در سال آینده قطعاً وضعیت آموزشگاهها بهتر خواهد شد

-         نیاز است بر روی کیفیت آموزش ، استانداردهای آموزشی و توانمند سازی مربیان آموزشگاهها اهتمام بیشتری انجام گردد

-         در حال حاضر رویکرد اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، بخش خصوصی آن است.

-         توجه استفاده بهینه از قوانین موجود مانند قانون وضع شده در سال 1376 در رابطه با الزام به فراگیری آموزش فنی و حرفه ای جهت اشتغال مورد تاکید است

-         ارائه تسهیلات به آموزشگاه های آزاد

-         حضور آموزشگاه های آزاد در سایر کشورها

-         استفاده از اساتید خبره در آموزشها و اعطای مشوقها در جهت تربیت افراد توانمند در حوزه مربیگری

-         ایجاد نقشه راه توسط سازمان و الکترونیکی نمودن کل فرآیند کاری آموزشگاهها

در ادامه آقای مهندس بدیعی ریاست محترم کانون کشوری عنوان نمودند که با توجه به شناختی که از سرکار خانم دکتر نیرومند دارند، تفکر اصلی ایشان بخش خصوصی آموزشگاه های آزاد می باشد و تشکیل این جلسه به واسطه یکی شدن دیدگاهها است. ایشان ضمن ارائه رویه اجرایی در کانونها اعلام فرمودند که مهمترین قدم انجام یک تزکیه درون کانون های استانی می باشد. ایشان عمده ترین مشکل مربوط به آموزشگاه های فنی و حرفه ای را در قسمت برون سازمانی اعلام کردند و اضافه نمودند که جهت انجام امور ماندگار و اساسی در راستای بهبود وضعیت آموزشگاه ها می بایست مسائل ریشه ای و اصلی در دستور کار قرار گیرد، همچنین توضیحاتی راجع به ارتباطات انجام شده و مکاتبات ارسالی به مجلس شورای اسلامی توسط ایشان ارائه گردید. با بیان اینکه آیین نامه اجرایی مصوب هیات دولت در ارتباط با الزام کلیه وزارت خانه ها جهت استفاده از پتانسیل آموزش فنی و حرفه ای برای مهارت های مورد نیاز کارکنان خود تدوین گردیده است و قوانین و بخشنامه های که از این قبیل می باشد، بایستی به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. همچنین برون سپاری و واگذاری ها بخشهای اجرایی سازمان از اولویت مورد تاکید کانون کشوری است

سپس آقای مهندس ثابت نژاد به ارائه وضعیت هیات های نظارت استانی و نیز فعالیت های انجام شده در این هیات ها و هیات نظارت مرکزی پرداختند.

در ادامه جلسه هم اندیشی تحلیل های بسیار ارزشمندی توسط آقای دکتر فرخی با توجه به طرح پژوهشی در حال تکمیل ایشان و ارائه آمارهای مفیدی در ارتباط با سیستمهای آموزشی ، فراگیران و ... انجام گردید.

سپس چند تن از روسای کانونها و روسای ادارات آموزشگاههای آزاد استانی نقطه نظرات و دیدگاههای خود را راجع به مشکلات آموزشی – اقتصادی  آموزشگاهها و راهکارهای رفع آن ارائه نمودند که مورد استقبال حضار جلسه قرار گرفت.

آقای دکتر پرند ریاست محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ضمن استقبال از این گردهمایی عنوان نمودند که بودجه پیشنهادی و طرحهای جدیدی با یاری کانون کشوری به مجلس ارائه شده است که سیستم اقتصادی آموزشگاهها را پویا می نماید و تعامل هر چه بیشتر تمامی ادارات کل و مسئولین ادارات موسسات کارآموزی را با کانونها، انجمنها و آموزشگاههای آزاد را پیشنهاد نمودند.

آقای دکتر حاجلو معاونت محترم پژوهش و برنامه ریزی سازمان و ریاست مرکز تربیت مربی ، مباحث تکمیلی را در ارتباط با طرحهای ارائه شده در مجلس را عنوان نمودند و همچنین با بیان اینکه در جهت تربیت مربیان کارآمد جهت بخش دولتی و خصوصی آموزش فنی و حرفه ای فعالیتهای زیر بنایی در مرکز تربیت مربی در حال انجام است، تحول در کیفیت آموزشی را در آینده نوید دادند.

این جلسه با بیانات ارزشمند آقای مهندس حاتم زاده مدیر کل دفتر بهسازی و نظارت و نیز برگزاری جلسه پرسش و پاسخ به اتمام رسید.

 

منبع: سایت کانون کشوری

یکشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۳    ساعت 8:18    نویسنده: میرزایی

همکاران گرامی

با سلام

با توجه به آنکه تمدید کارتهای مدیریت و مربیگری نیازمند شرکت در دوره‌های بازآموزی به مدت 20 ساعت در سال می‌باشد، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که یک همایش بازآموزی با عنوان «ارتقای کسب و کار در آموزشگاه فنی و حرفه‌ای» توسط کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای استان با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برای مدیران و مربیان آموزشگاه‌ها با مشخصات زیر برگزار می‌گردد:

 • عناوین همایش شامل:
  • سلامت شغلی
  • تعریف و تشریح کسب و کار خدماتی ( با تاکید بر خدمات آموزشی )
  • تعریف و تشریح شرایط و الزامات یک کسب و کار
  • شرایط و الزامات سازمانی  یک موسسه آموزشی
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 17 دیماه سال جاری از ساعت 8:30 تا 17 به مدت 10 ساعت
 • محل برگزاری: تالار اجتماعات مجتمع مراکز فنی و حرفه‌ای کرمان (محل سابق اداره کل)
 • شهریه: برای مدیران و مربیان آموزشگاه‌های عضو انجمن‌ مبلغ 400،000 ریال و برای آموزشگاه‌های غیرعضو مبلغ 600،000 ریال
 • از شرکت کنندگان با ناهار پذیرایی می‌شود و هزینه آن در شهریه همایش لحاظ شده است.
 • تعداد مدیران و مربیان متقاضی از هر آموزشگاه محدودیت ندارد.
 • برای شرکت کنندگان در همایش گواهی حضور توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و کانون انجمنهای صنفی آموزشگاهها به مدت 10 ساعت صادر می‌گردد.

برای ثبت‌نام در این همایش حداکثر تا ظهر سه شنبه 16 دی به سایت کانون استان به نشانی KermanMaharat.ir مراجعه نمایید. همچنین ثبت نام اینترنتی در دفتر انجمن صنفی آموزشگاهها نیز انجام می‌پذیرد.

 انجمن صنفی آموزشگاهها

یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳    ساعت 17:13    نویسنده: میرزایی

همایش آموزشی

کسب و کار موفق

 

موضوعات همایش شامل: 1- مشاوره و پذیرش کسب و کار 2- HSE در محیط کار 3- روشهای برقراری ارتباط موثر 4- روشها و محدوده مشاوره حرفه ای با مشتری 5- اخلاق حرفه ای 6- جذب مشتری (عارضه یابی کسب و کار)

با حضور اساتید برجسته دانشگاه

دوشنبه 08/10/1393

محل برگزاری: رفسنجان- تالار اجتماعات مجموعه ریاست جمهوری

هزینه ثبت نام: 150000ریال

با ارائه مدرک مشترک توسط: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان، دانشگاه شایان کرمان و کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای استان کرمان

برگزارکنندگان:

انجمن صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای شهرستانهای رفسنجان و انار، اتحادیه صنف آرایشگران زنانه رفسنجان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان، دانشگاه شایان کرمان، کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای استان کرمان و اتاق اصناف رفسنجان

تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: 34263310، 34269364 و 09215490161

مدارک موردنیاز جهت ثبت نام:

تصویر عکس پرسنلی- مشخصات شناسنامه ای- 150000ریال شهریه

برای ثبت نام به سایت KermanMaharat.ir یا دفتر انجمن صنفی آموزشگاهها واقع در بلوار طالقانی، روبروی سازمان انتقال خون مراجعه نمایید.

****************

توضیح انجمن صنفی: مباحث همایش بطور کلی در مورد ارتقای کسب و کار و ارتباط موثر با مشتری است و برای کلیه شاغلین بخش خصوصی مفید است. مضافا اینکه مدرک صادره برای شرکت کنندگان دارای ارزش بازآموزی و اعتبارسنجی است. در نتیجه همدیران و مربیان همه آموزشگاهها می‌توانند جهت دریافت مدرک مزبور در این جلسه شرکت نمایند.

در ضمن با توجه به درخواست بعضی مدیران آموزشگاهها، آموزشگاههایی که شش نفر را در این همایش ثبت نام کنند (موسس، مدیر، مربی، کارآموز و ...)، هزینه یک نفر تخفیف داده شده و تنها هزینه پنج نفر را باید بپردازند.

چهارشنبه سوم دی ۱۳۹۳    ساعت 0:58    نویسنده: میرزایی

مجمع عمومی سالیانه کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای کشور با حضور بیش از 250 تن از روسای انجمنهای صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای سراسر کشور در تاریخ 16 مهرماه جاری در شهر مشهد مقدس برگزارگردید. در این جلسه پس از ارائه گزارش سالیانه هیات مدیره و بازرسین، انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره این کانون انجام شد که در آن کاندیدای استان کرمان، سرکارخانم نادیا امجدی، با کسب اکثریت آرای حضار به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره این کانون برای سه سال آینده انتخاب گردید. این در حالی بود که کاندیداهای استانهایی مانند اصفهان، فارس و آذربایجان شرقی توفیقی جهت انتخاب در این انتخابات نداشتند.

لازم به ذکر است که کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای کشور بزرگترین تشکل آموزشگاههای فنی و حرفه ای کشور بوده  که از سال 1383 تشکیل شده و توسط یک هیات مدیره 11 نفره (با انتخاب مجمع عمومی) اداره میشود. این کانون در طی این سالها در جهت حمایت از آموزشگاههای آزاد کشور گامهای موثری برداشته است که از آخرین آنها میتوان به پیگیری و تصویب قانون معافیت مالیاتی آموزشگاههای فنی و حرفه ای در مجلس شورای اسلامی در اسفند 92 و تهیه طرح برخورداری موسسان و مدیران از بیمه تامین اجتماعی  اشاره کرد که در حال حاضر در صف طرحها و لوایح صحن علنی مجلس قرار دارد.

خانم نادیا امجدی موسس و مدیر آموزشگاه مراقبت و زیبایی ربکا در شهر سیرجان، متولد 1356 و با تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت تشکیلات، مدرس دانشگاه و مولف ده جلد کتاب و محقق و پژوهشگر نمونه کشوری در سال 92 و تدوینگر چندین استاندارد و پودمان سازمان فنی و حرفه ای کشور است. وی در دوره های اول و سوم هیات مدیره کانون کشوری نیز عضو این هیات بوده، مضافا اینکه بطور همزمان عضو و نایب رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای استان کرمان به مدت 9 سال و همچنین عضو هیات نظارت بر آموزشگاههای استان کرمان نیز می‌باشد.

چهارشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۳    ساعت 20:0    نویسنده: میرزایی
مدیران محترم آموزشگاههای رایانه  و حسابداری

سلام

بدینوسیله یادآور می‌شود که جلسه ماهیانه آموزشگاههای رایانه و حسابداری روز پنجشنبه 93/07/03 ساعت 11:30 در محل آموزشگاه هیرمند واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی(خواجو) برگزار می‌شود. از همه همکاران جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می‌آید.

انجمن صنفی آموزشگاهها

دوشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۳    ساعت 23:18    نویسنده: میرزایی
همکاران گرامی

با سلام

با توجه به حذف کد بین تماسهای داخل استان و تغییر در شماره تلفنهای ثابت، جهت اطلاع از شماره های جدید می‌توانید به این صفحه از پورتال شرکت مخابرات استان کرمان مراجعه نمایید:

صفحه هم کدی در پورتال شرکت مخابرات استان کرمان 

انجمن صنفی آموزشگاهها

دوشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۳    ساعت 9:27    نویسنده: میرزایی

مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

احتراما، با عنایت به مصوبه بیست و هفتمین جلسه هیات نظارت مرکزی مورخ 1393/5/18 مبنی بر رعایت دقیق تبصره 1 بند 2 ماده 9 دستورالعمل مشوقها و نحوه رسیدگی به تخلفات آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد مصوب 1392/2/16 هیات مذکور (تا زمانی که رای قطعی هیات نظارت مرکزی کتبا به موسس ابلاغ نشده باشد، آموزشگاه می تواند به فعالیت خود ادامه دهد)، خواهشمند است ضمن نظارت عالیه بر فرآیند تصمیم گیری هیات نظارت استان، بر رعایت دقیق مفاد تبصره مذکور تاکید فرمایید.

حمیدرضا ثابت نژاد
مدیرکل دفتر موسسات کارآموزی آزاد
و مشارکتهای مردمی و دبیر هیات نظارت مرکزی

دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳    ساعت 10:0    نویسنده: میرزایی
نامه اداره کل در مورد درخواست تدوین استانداردهای کوتاه مدت

دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳    ساعت 9:14    نویسنده: میرزایی
همکاران گرامی

با سلام

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که ثبت نام برای دوره های مرکز تربیت مربی کرج از 93/06/10 شروع شده و تا 93/06/20 ادامه دارد. شایسته است تا همکاران در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت نام در سایت مرکز به نشانی itclms.ir اقدام نمایند.

انجمن صنفی آموزشگاهها

سه شنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۳    ساعت 15:2    نویسنده: میرزایی

همکاران گرامی

با سلام

بدینوسیله به اطلاع همه مدیران و مربیان آموزشگاهها می‌رساند که طبق روال سالهای قبل، طرح انتخاب مدیران و مربیان نمونه برای سال 93 آغاز شده است. همکارانی که مایلند در این طرح شرکت کنند، فرمهای مربوطه را از اینجــــا و راهنمای تکمیل فرمها را از اینجــــا دریافت کرده، پس از تکمیل، حداکثر تا 19 شهریور به مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان رفسنجان تحویل نمایند.

انجمن صنفی آموزشگاهها

دوشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۳    ساعت 9:47    نویسنده: میرزایی
آزمون عملی حرفه پداگوژی روز شنبه مورخه 93/6/15 ساعت 8 صبح در مرکز آموزش  فنی و حرفه ای امام علی برگزار میشود.

نشانی: کیلومتر 5 جاده رفسنجان کرمان  خیابان فنی و حرفه ای - جاده سعیدآباد شفیع

سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳    ساعت 9:22    نویسنده: میرزایی
همکاران گرامی

با سلام

بر طبق اعلام واحد آزمون مرکز رفسنجان، بدینوسیله به اطلاع می‎رساند که آخرین مهلت تحویل کارت های اعتباری برای کارآموزان آزمون عملی مجدد شهریور، پایان وقت اداری روز دوشنبه 93/06/10 می‌باشد.

انجمن صنفی آموزشگاهها

یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳    ساعت 18:8    نویسنده: میرزایی
قابل توجه همکارانی که مدارک همایش کارآفرینی را ناقص تحویل داده‌اند

با سلام

چنانچه در همایش کارآفرینی ثبت نام کرده‌اید ولی هر یک از مدارک مورد نیاز (عکس، کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و هزینه) را تحویل نداده‌اید، لطفا کسری مدارک خود را حداکثر تا ساعت 19:30 روز یکشنبه 93/06/09 به دفتر انجمن تحویل دهید. در غیر این صورت انجمن صنفی یا مرکز رفسنجان مسئولیتی در قبال عدم صدور مدرک شما نخواهد داشت.

انجمن صنفی آموزشگاهها

یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳    ساعت 10:53    نویسنده: میرزایی
همکاران گرامی

با سلام

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که همایشی با عنوان «کارآفرینی با رویکرد اقتصاد مقاومتی» روز شنبه 1393/06/08 ساعت 16 الی 19 در سالن اجتماعات شهید زکریا واقع در خیابان ثارالله توسط مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان رفسنجان با همکاری فرمانداری رفسنجان برگزار می‌گردد. از کلیه همکاران جهت ثبت نام و شرکت در این جلسه دعوت به عمل می‌آید.

برای شرکت کنندگان در دوره توسط مرکز رفسنجان تاییدیه صادر می‌شود که امتیاز آن برای طرح رتبه بندی قابل محاسبه است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

 • رونوشت شناسنامه و کارت ملی
 • عکس
 • پرداخت هزینه 30000ریال(سه هزار تومان)

محل ثبت نام: دفتر انجمن صنفی آموزشگاهها

آخرین مهلت ثبت نام: پنجشنبه 1393/06/06 ساعت 19

 

انجمن صنفی آموزشگاهها

پنجشنبه ششم شهریور ۱۳۹۳    ساعت 9:18    نویسنده: میرزایی
دوشنبه مورخه 93/6/17  ساعت  10/30

مکان آموزشگاه آیندگان - خیابان شهدا پاساژ شمس 

سه شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۳    ساعت 17:43    نویسنده: میرزایی
یکشنبه مورخه 93/6/16  

icdl درجه 2      ساعت 7/30

icdl  درجه 1     ساعت 9

 

دوشنبه مورخه 93/6/17

freehand    ساعت 7/30

flash mx     ساعت 8

بقیه رشته ها  ساعت 8/30

 

مکان آموزشگاه آیندگان - خیابان شهدا پاساژ شمس

سه شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۳    ساعت 17:42    نویسنده: میرزایی
مدیران محترم آموزشگاههای کامپیوتر و حسابداری

با سلام

همانگونه که در جلسه قبل به اطلاع شما رسیده، جلسه شهریورماه آموزشگاههای فناوری اطلاعات و امور مالی و بازرگانی روز پنجشنبه 93/06/06 ساعت 11:30 در محل آموزشگاه پردازش گستر برگزار می‌شود. از همه همکاران جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می‌آید.

انجمن صنفی آموزشگاهها

سه شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۳    ساعت 9:8    نویسنده: میرزایی

محضر همکاران ارجمند در سراسر کشور

با نهایت خرسندی به استحضار کلیه همکاران گرامی (مؤسسین آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای) می‌رساند که در جلسه 18/05/93 هیئت نظارت مرکزی سازمان (با حضور نمایندگان کانون کشوری)، طرح تجمیع آموزشگاه‌ها در یک محل (شیوه‌نامه تشکیل گروه آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد) با حفظ عنوان و برند هر آموزشگاه به تصویب رسید. به این ترتیب تعدادی از آموزشگاه‌ها می‌توانند با رعایت ضوابط مربوطه به منظور صرفه‌جویی در اجاره محل، پرداخت حقوق مدیر و کارکنان اداری، هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن و غیره و برخی دیگر از مخارج به توافق رسیده و بر اساس شیوه‌نامه مزبور در یک محل مستقر شوند. لازم به این توضیح است که این شیوه‌نامه برای مدت 6 ماه به صورت آزمایشی در 3 استان مرکزی، بوشهر و گیلان اجرا خواهد شد و پس از رفع تنگناهای احتمالی مشخص‌شده، در سراسر کشور به اجرا در می‌آید.

مرتضی بدیعی

رییس هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کشور

سه شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۳    ساعت 11:3    نویسنده: میرزایی

درباره وبلاگ

انجمن صنفي آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي شهرستانهای رفسنجان و انار
شماره ثبت: ۱۲۶
رايانامه: RafsanjanAnjoman[at]Gmail.com
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۴۸۶۶۰۰۱۷۶۶

اعضاي هيئت مديره:
مهرداد ميرزايي (رئيس هيئت مديره)
Mehrdad12011[at]Gmail.com

شايسته خالقي (نایب رئیس)
arayeshgah.soozan[at]gmail.com

سيمين احمدي مقدم (خزانه‌دار)
Abrishamgoldoz[at]yahoo.com

فاطمه قاسمی‌نژاد
Jila_nice[at]yahoo.com

مرجان حجت نوقی
KolbeHonar.Hojjat[at]gmail.com
برچسب‌ها وب